Regulamin

Regulamin Strony Internetowej www.e-delegate.com

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.e-delegate.com (zwanej dalej „Stroną”), której właścicielem i administratorem jest Gąsiorowscy & Rudak Sp. z o. o. , NIP: 9671469154, REGON: 52647455800000, KRS: 0001060390 z siedzibą przy ul. Czerkaska 13/10, 85-636 Bydgoszcz (zwanej dalej „Administratorem”).

1.2. Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszego regulaminu, proszony jest o natychmiastowe opuszczenie Strony.

§ 2 Definicje

Dla potrzeb niniejszego regulaminu, poniższe terminy oznaczają:

2.1. „Strona” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-delegate.com.

2.2. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta ze Strony.

§ 3 Zasady korzystania ze Strony

3.1. Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

3.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Stronie, jej strukturze, funkcjonalności, jak również treści zamieszczonych na Stronie.

§ 4 Prawa autorskie

4.1. Wszystkie prawa do Strony, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, jej domeny internetowej, strony internetowej, jak również do formularzy, logo, tekstów, grafik znajdujących się na Stronie, należą do Administratora, i mogą być wykorzystywane tylko w sposób określony i zgodny z niniejszym regulaminem.

§ 5 Odpowiedzialność

5.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były aktualne, kompleksowe, zgodne z prawdą, nie gwarantuje jednak ich dokładności i pełnej aktualności.

5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkowników ze Strony oraz informacji na niej zawartych.

§ 6 Zmiany Regulaminu

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez publikację nowego Regulaminu na Stronie.

§ 7 Postanowienia końcowe

7.1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.2. Wszelkie pytania, uwagi oraz informacje dotyczące Strony prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@e-delegate.com.

7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie www