Syndrom oszusta i inne błędy poznawcze, które utrudniają efektywne delegowanie zadań w biznesie.

Ja je rozpoznać? Jak ich nie popełniać?

Niby takie oczywiste, niby znane. Ale nadal wpadamy nieświadomie w ich pułapki na co dzień. Błędy poznawcze – bo o nich mowa – stanowią istotne wyzwanie dla menedżerów i liderów, w codziennym zarządzaniu, a więc także w procesie delegowania zadań w biznesie. Czym są i jak działają błędy poznawcze? Jak utrudniają delegowanie zadań?

Błędy poznawcze to nieświadome odchylenia od racjonalnego myślenia, które wpływają na podejmowanie decyzji i ocenę sytuacji. W kontekście biznesowym mogą prowadzić do nieoptymalnych decyzji i marnowania zasobów. Zrozumienie i identyfikacja tych błędów jest kluczowe dla optymalizacji procesów zarządzania, w tym efektywnego delegowania zadań. 

Przyjrzyjmy się najczęstszym błędom poznawczym, które mogą wpłynąć na proces delegowania zadań oraz sposobom ich przezwyciężania.

Rodzaje błędów poznawczych vs delegowanie zadań

Błąd potwierdzenia

Błąd potwierdzenia pojawia się, gdy liderzy preferują informacje, które potwierdzają ich wcześniejsze przekonania, ignorując jednocześnie te, które mogą te przekonania kwestionować.  

Praktycznym przykładem błędu potwierdzenia w kontekście delegowania zadań może być sytuacja, w której menedżer zarządza zespołem sprzedażowym. Menedżer, przekonany, że najlepiej sprzedającym członkiem zespołu jest osoba, która zawsze miała najwyższe wyniki sprzedaży w przeszłości, może systematycznie delegować najbardziej kluczowe i wymagające zadania sprzedażowe właśnie tej osobie. Robi to, ignorując nowe dane, które sugerują, że inny członek zespołu, który rozwija się i aktualnie osiąga wyższe wyniki, mógłby lepiej sprostać nowym wyzwaniom.

W rezultacie, ten utalentowany pracownik może czuć się niedoceniony i zmotywowany do poszukiwania nowych możliwości poza firmą, a cały zespół może stać się mniej efektywny, ponieważ zadania nie są rozdzielane zgodnie z aktualnymi umiejętnościami i potencjałem członków zespołu. Dodatkowo, preferowany pracownik, obarczony nadmierną liczbą kluczowych zadań, może doświadczać wypalenia zawodowego, co również wpływa negatywnie na efektywność zespołu.

Jak widać więc,  błąd może mieć poważne konsekwencje. Jak sobie z nim poradzić?

 • Świadoma selekcja: menedżerowie powinni stosować obiektywne kryteria i listy kontrolne umiejętności.
 • Feedback 360 stopni: oceny 360 stopni pozwalają uzyskać pełniejszy obraz kompetencji pracowników.
 • Szkolenia z zarządzania uprzedzeniami: regularne szkolenia pomagają identyfikować i minimalizować wpływ uprzedzeń.
 • Rotacja ról: rotacja pozwala lepiej poznać umiejętności całego zespołu i dostrzec pomijanych pracowników.
 • Techniki decyzyjne: analiza SWOT umożliwia obiektywną ocenę kandydatów poprzez rozważenie ich mocnych i słabych stron.

Syndrom oszusta

Syndrom oszusta to stan psychologiczny, w którym osoby, mimo obiektywnych sukcesów i kwalifikacji, czują się niekompetentne i obawiają się, że inni odkryją ich „oszustwo”. W biznesie ten syndrom może prowadzić do nadmiernego centralizowania zadań i niechęci do delegowania, co ma poważne konsekwencje zarówno dla lidera, jak i dla całego zespołu.

Przykładem syndromu oszusta może być sytuacja, w której nowo awansowany menedżer pomimo licznych osiągnięć i uznania ze strony przełożonych, czuje się niekompetentny i obawia się, że jego zespół odkryje, że „nie zasługuje” na swoje stanowisko.

W efekcie, ten menedżer może unikać delegowania zadań, nawet tych, które jego zespół mógłby wykonać bardziej efektywnie. Zamiast tego, stara się robić wszystko samodzielnie, co prowadzi do przeciążenia pracą i obniżenia jakości wykonywanych zadań.

Taka centralizacja zadań prowadzi do kilku negatywnych konsekwencji. Po pierwsze, zespół może czuć się niedoceniony i zdemotywowany, ponieważ członkowie zespołu nie mają okazji do wykorzystania swoich umiejętności i rozwijania się. Po drugie, menedżer może szybko wypalić się zawodowo z powodu nadmiernego obciążenia pracą. W dłuższej perspektywie, brak delegowania zadań może obniżyć ogólną efektywność i innowacyjność zespołu, co negatywnie wpływa na wyniki całej firmy.

Jak przezwyciężyć syndrom oszusta?

 • Uznanie sukcesów: liderzy powinni nauczyć się uznawać sami przed sobą swoje suckesy
 • Rozwój umiejętności: szkolenia i coaching pomagają w rozwijaniu umiejętności zarządzania, np. uczestnictwo w warsztatach z delegowania zadań.
 • Stopniowe delegowanie: rozpoczęcie od małych zadań i stopniowe zwiększanie ich złożoności buduje zaufanie do własnych umiejętności delegowania
 • Otwartość na feedback: liderzy powinni być otwarci na konstruktywną krytykę
  i regularnie organizować sesje feedbacku, by identyfikować obszary do poprawy.

Prawo Parkinsona

Zgodnie z Prawem Parkinsona, „praca rozszerza się, aby wypełnić czas na nią przeznaczony”. To spostrzeżenie brytyjskiego historyka i pisarza Cyrila Northcote’a Parkinsona odnosi się do tendencji ludzi do rozwlekania zadań na cały dostępny czas, niezależnie od tego, ile czasu faktycznie wymaga ich wykonanie. W kontekście biznesowym, Prawo Parkinsona może prowadzić do marnotrawienia zasobów i obniżenia efektywności pracy, jeśli zadania nie są wyraźnie określone pod względem ram czasowych. Czyli w skrócie – delegowanie bez deadlinu nie ma sensu. 

Jak przeciwdziałać Prawu Parkinsona?

 • Ustalanie realistycznych terminów: liderzy powinni dokładnie ocenić czas potrzebny na zadanie i wyznaczyć terminy motywujące zespół do intensywnej pracy.
 • Monitorowanie postępów: regularne kontrolowanie postępów zadania pozwala szybko reagować na ewentualne opóźnienia.
 • Rozbijanie zadań: duże projekty można podzielić na mniejsze części z krótszymi terminami, co zwiększa efektywność.
 • Motywowanie zespołu: uznawanie i nagradzanie szybkiego wykonania zadań motywuje do efektywnej pracy.
 • Zarządzanie priorytetami: identyfikowanie i realizowanie kluczowych zadań pierwszeństwa zapewnia skoncentrowanie się na najważniejszych działaniach.

Zastępowanie trudnych zadań łatwiejszymi

Zastępowanie trudnych zadań łatwiejszymi jest powszechnym błędem poznawczym, który polega na nieświadomym unikanie trudnych zadań i preferowanie tych łatwiejszych. Ten błąd może być szczególnie problematyczny w kontekście delegowania zadań, ponieważ prowadzi do niewłaściwego rozdzielania obowiązków w zespole. Liderzy mogą unikać przydzielania zespołowi złożonych zadań, które rzeczywiście wymagają uwagi, z powodu ich osobistych obaw przed porażką lub konfliktem.

Jak przeciwdziałać zastępowaniu trudnych zadań łatwiejszymi?

 • Świadomość problemu: liderzy powinni uświadomić sobie własne obawy i skłonności do unikania trudnych zadań.
 • Ocena kompetencji zespołu: dokładna ocena umiejętności pracowników pozwoli dostosować zadania do ich kompetencji.
 • Gradualne wprowadzanie trudnych zadań: stopniowe wprowadzanie bardziej skomplikowanych zadań pozwala pracownikom rozwijać umiejętności.
 • Szkolenia i wsparcie: zapewnienie odpowiednich szkoleń zwiększa pewność siebie zespołu w realizacji trudnych zadań.
 • Kultura otwartości na błędy: promowanie kultury, w której błędy są naturalną częścią procesu uczenia się, zachęca do podejmowania bardziej złożonych zadań.

Błąd koniunkcji

Błąd koniunkcji występuje, gdy ludzie przeceniają prawdopodobieństwo współwystępowania wielu zdarzeń. W kontekście delegowania zadań, menedżerowie mogą błędnie zakładać, że pracownicy będą w stanie skutecznie zarządzać wieloma skomplikowanymi projektami równocześnie. To często prowadzi do niepowodzeń, których źródłem są nierealistyczne oczekiwania.

Jak przeciwdziałać błędowi koniunkcji?

 • Realistyczna ocena pracowników: menedżerowie powinni dokładnie ocenić umiejętności pracowników, uwzględniając obciążenie pracą i umiejętności zarządzania czasem.
 • Priorytetyzacja zadań: wyznaczanie priorytetów pomaga pracownikom skoncentrować się na najważniejszych projektach.
 • Delegowanie zadań: delegowanie zadań zgodnie z umiejętnościami pracowników
  i unikanie przeciążania jednej osoby.
 • Monitorowanie obciążenia: regularne monitorowanie obciążenia pracy pozwala na dostosowanie delegowania zadań.
 • Szkolenia z zarządzania czasem: szkolenia z technik zarządzania czasem pomagają pracownikom być bardziej efektywnymi.

Konsekwencje popełniania błędów poznawczych dla efektywności delegowania zadań

Błędy poznawcze mają istotny wpływ na efektywne delegowanie zadań, prowadząc do szeregu negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim, mogą one ograniczać pole widzenia lidera, powodując niedocenienie potencjału zespołu oraz nadmierną koncentrację ryzyka na jednym pracowniku. Ponadto błędy poznawcze mogą prowadzić do obniżenia morale zespołu, braku innowacyjności oraz marnotrawstwa zasobów, co w rezultacie może ograniczać rozwój firmy
i zdolność do adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym.

Korzyści efektywnego delegowania zadań poprzez eliminację błędów poznawczych

Praca nad własnymi problemami poznawczymi, czyli świadome identyfikowanie i rozwiązywanie błędów myślenia oraz ograniczeń poznawczych jest zasadnicze dla skutecznego delegowania zadań. Jakie korzyści osiągniesz,  efektywnie pracując nad własnymi problemami poznawczymi? Spójrz na poniższą listę.

 • Lepsza organizacja pracy: świadomość własnych błędów poznawczych pozwala liderom lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu są w stanie lepiej zorganizować pracę, unikając pułapek, takich jak błąd potwierdzenia czy syndrom oszusta. Poprawia to efektywność zarządzania, umożliwiając bardziej logiczne
  i obiektywne podejmowanie decyzji.
 • Zwiększona innowacyjność: praca nad problemami poznawczymi może prowadzić do rozwijania elastyczności umysłowej i otwartości na nowe pomysły. Liderzy, którzy aktywnie pracują nad eliminacją błędów myślenia, często są bardziej skłonni do eksperymentowania z nowymi strategiami i podejściami. To z kolei sprzyja innowacyjności w zespole i organizacji jako całości.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: świadomi liderzy, którzy aktywnie pracują nad eliminacją błędów poznawczych, często stają się wzorcem dla reszty zespołu. Promowanie otwartej dyskusji na temat problemów poznawczych i zachęcanie pracowników do ciągłego rozwoju intelektualnego może przyczynić się do stworzenia bardziej otwartej, elastycznej i adaptacyjnej kultury organizacyjnej.
 • Lepsze wyniki finansowe: efektywne delegowanie zadań, wynikające z eliminacji błędów poznawczych, może bezpośrednio przekładać się na lepsze wyniki finansowe. Poprawa organizacji pracy, zwiększona innowacyjność oraz lepsza kultura organizacyjna sprzyjają wydajności i efektywności działań, co w dłuższej perspektywie może przynieść wzrost rentowności i konkurencyjności firmy.

Podsumowując, praca nad problemami poznawczymi i efektywne delegowanie zadań są ze sobą ściśle powiązane. Zrozumienie i zarządzanie własnymi ograniczeniami poznawczymi umożliwia liderom skuteczniejsze delegowanie zadań, co przynosi liczne korzyści zarówno dla zespołu, jak i całej organizacji.

Sprawdź, jakie zadania możesz wydelegować. Umów się na bezpłatna konsultację!